egypt travel tours vacation grouptrips
egypt travel tours vacation grouptripsegypt travel tours vacation grouptrips
Privé Tours en Groepsreizen door het Oude Egypte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
egypt travel tours vacation grouptrips
REISVOORWAARDEN

Reisvoorwaarden BlueSky Holiday Design, inclusief onderdeel Egypt-Explore (en Diving Dahab en Ethiopia-Explore).

Reisagentschap BlueSky Holiday Design en/of onderdelen worden in de volgende artikelen genoemd als 'de reisorganisator' of 'reisleiding' of 'plaatselijke vertegenwoordiger van reisorganisator'.

Artikel 1 – Totstandkoming reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisaanbod van de reisorganisator door de reiziger. Aanmelding geschiedt door het insturen van de online offerte of mailen van een ingevuld inschrijfformulier of offerte, dan wel dmv een schriftelijke of telefonische bevestiging van offerte of reisaanbod van de reisorganisator. De datum van ontvangst geldt als datum van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het inschrijfformulier/offerte tevens voorzien te zijn van een handtekening van een ouder of voogd van de minderjarige. In geval van telefonische aanmelding of bevestiging, geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze gepubliceerd zijn in brochure, offerte of op de website van de reisorganisator. Onder reisaanbod gelden ook alle door de reisorganisator aangeboden cursussen of reis-cursus combinaties. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van anderen.

1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.

1.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit vloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

Artikel 2 – Preferenties

2.1 Indien bij inschrijving bepaalde voorkeuren kenbaar worden gemaakt als bepaalde zitplaats in een vliegtuig, ligging van een hotelkamer, maaltijden etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Reissom en betaling

3.1 Alle gepubliceerde reissommen gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in het gepubliceerde arrangement of uitgebrachte offerte. Genoemde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het uitbrengen van het reisarrangement of offerte. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde heffingen en prijzen.

3.2 Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger het volledige bedrag in één keer te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvaarding van de boeking of offerte dient binnen 48 uur de volledige reissom te zijn voldaan. Dit geldt voor alle boekingen.

3.3 Indien afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zal dat door de reisorganisator in het reisaanbod of offerte kenbaar worden gemaakt.

3.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.5 Indien de reiziger niet, of niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100.

Artikel 4 – Reisduur en reisprogramma

4.1 De reisduur staat vermeld in hele dagen. Dag van aankomst en vertrek, ongeacht het tijdstip, tellen volledig mee. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de vertrekdata, -tijden en de reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door de reisorganisator verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema’s.

4.2 Bij de uitvoering van de reisovereenkomst is de reisorganisator nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van vertragingen. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

Artikel 5 – Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

5.1 De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

5.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, of door vertragingen door partners, worden de reisbescheiden (tickets, vouchers, etc) uiterlijk 5 dagen voor vertrek opgestuurd, of afgegeven, naar de reiziger.

Artikel 6 – Wijzigingen door reiziger

6.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het wijzigingsverzoek niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijzigingen worden aangebracht.

6.2 Alle bijkomende kosten van de wijzigingen worden in rekening gebracht en zijn voor kosten van de reiziger.

Artikel 7 – Wijzigingen door de reisorganisator

7.1 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisschema en/of reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, of dat routes, excursies, accommodatie, plaatselijk vervoer etc. afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

7.2 De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

7.3 Alle in artikel 7 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld. Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator ervoor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van vertrek.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator

8.1 Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is de reisorganisator aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder genoemde verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen van de reisorganisator met zich meebrengen.

8.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger;
  2. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
  3. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend;
  4. tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke programma van reizen, waarbij de reisorganisator uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de reis – t.w. vervoer, verblijf e.d. – en waarbij de uitvoering van de programmainhoud door en onder verantwoordelijkheid van derden geschiedt;
  5. fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij;

8.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt de reisorganisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.

8.4 In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.

8.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van de werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, als mede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 9 – Verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzigen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

9.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. reisleiding van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voorzover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger komen.

9.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisorganisator, reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek (dit kan ook via email aan de reisorganisator). In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

9.4 De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt ernstig belemmerd indien er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen. Alsmede voor duikreizen geldt dat de reiziger een volledig dekkende reisverzekering moet hebben, waar ‘duiken’ in het verzekerde pakket valt. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis-, ongevallen- en bagageverzekering heeft gesloten.

Artikel 10 – Annulering door de reisorganisator

10.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

10.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

  1. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan.
  2. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 11 - Terugtrekking door de reiziger en omboeking

11.1 Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk aan de reisorganisator worden opgegeven. Bij annuleringen vanaf de boekingsdatum tot 6 weken vóór de vertrekdatum wordt 25% van het gehele boekingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 6 tot 4 weken vóór de vertrekdatum wordt 50% in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 2 weken vóór de vertrekdatum en de vertrekdatum zelf wordt 100% in rekening gebracht. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, dient u zelf uw claim bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijven, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, direct met de reisleiding/reisorganisator besproken c.q. opgelost te worden. Dan wel zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de reisorganisator of de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voorzover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.

12.2 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Voor alle overige, niet in deze voorwaarden genoemde gevallen zijn de in de reiswereld algemeen geldende voorwaarden van toepassing.

Privacy Statement
 
Persoonsgegevens
Als u op een aangegeven emailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te behandelen, uw reactie te beantwoorden of u anderzins nadere informatie te sturen over ons danwel onze producten, diensten en activiteiten. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief aan ons kenbaar heeft gemaakt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld (tenzij wij hiertoe verplicht zijn van overheidswege) of gebruikt voor andere doeleinden.

De exploitant van deze website alsmede de webmaster accepteren geen aansprakelijkheid voor elke vorm verwarring of schade die ontstaat als gevolg van een naamsgelijkenis met andere touroperators of reisagentschappen zoals Reisagent BlueSky Holiday Design uit Dordrecht.
In geen geval kunnen bezoekers rechten ontlenen/ claimen aan de informatie die op deze website is terug te vinden.

Teksten en tarieven
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor weergegeven foutieve informatie op deze site. Wij verzoeken u steeds de actuele tariefgegevens bij ons op te vragen.
De informatie op de website van BlueSky Holiday Design wordt regelmatig bijgewerkt en actueel gehouden.
BlueSky Holiday Design sluit niettemin iedere aansprakelijkheid, zowel direct als indirect, uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Aan de gegevens op deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Ook is het mogelijk dat er vanaf een website van derden een link verwijst naar deze website. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van sites van derden en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Een link naar een andere website vanaf deze site, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, merk, fabrikant of anderszins danwel een link vanuit andere site naar deze website vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarop weergegeven informatie door ons.

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom van deze site berust bij DBlueSky Holiday Design of haar licentiegevers. Tenzij specifiek toegestaan bij wet is het (doen) maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen danwel het (doen) publiceren of (doen) openbaar maken van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door ons.

© BlueSky Holiday Design 2006-2013

Disclaimer
 
Deze website is een product van BlueSky Holiday Design. BlueSky Holiday Design accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlueSky Holiday Design is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan BlueSky Holiday Design. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van BlueSky Holiday Design. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

© BlueSky Holiday Design 2006-2013

Algemene voorwaarden
 
Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaalt. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker. Voorzover het maken van kopieën is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).
Deze website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan BlueSky Holiday Design opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij BlueSky Holiday Design daarvan in kennis stellen.
BlueSky Holiday Design, uitgevers, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.

© BlueSky Holiday Design 2006-2013

© BlueSky Holiday Design
2006-2013

Egypt Explore is deel van BlueSky Holiday Design